Kabala Lasteaed-Põhikooli programmeeritavad IT õppevahendid

Saime toetust Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt läbiviidud suurema projekti „Mitmekesine ja kvaliteetne haridus digitaalse õppevaraga – IT õppevahendid“ raames projekti -"Kabala Lasteaed-Põhikooli programmeeritavad IT õppevahendid" elluviimiseks. Suurema projekti eesmärgiks on toetada Eesti elukestva õppe strateegia 2020 eesmärkide elluviimist nii muutuva õpikäsituse rakendamisel, õpilaste digipädevuse arendamisel, õpetajate erialaste digioskuste arendamisel kui ka õppe kujundamisel töömaailma vajadusel vastavaks. 
Meie projekti abikõlblik kogukulu on 3 248,99 eurot. HTM-i toetuse määr on kuni 85% protsenti projekti abikõlblikest kuludest summas 2 761,64 eurot. Õppevahendite ostmist toetab Euroopa Sotsiaalfond.
Omafinantseeringu minimaalne määr on 15% projekti abikõlblikest kuludest ja suurus vähemalt 487,35 eurot. 
Projekti abikõlblikkuse periood on 03.10.2022 – 30.08.2023 a.