KOOSTÖÖ JA PROJEKTID

Karjääriõpe


Kabala Lasteaed-Põhikooli karjääriteenust koordineerib karjäärikoordinaator õpetaja Salle Nurmeta.

Meie koolis toimub karjääriõpetus valikainena, mis ühtlasi toetab läbivate teemade taotlusi, sh õpilase kujunemist isiksuseks, kes on valmis õppima kogu elu, täitma erinevaid rolle muutuvas õpi-, elu- ja töökeskkonnas ning kujundama oma elu teadlike otsuste kaudu, sealhulgas tegema mõistlikke kutsevalikuid.

Tunnivälise tegevuse käigus toimuvad projektipäevad koolis, õppekäigud ja ettevõtete külastused toetavad karjääriotsuste tegemist. Tegevused on kajastatud kooli ühistegevuste plaanis märksõnaga "karjääriõpe".

Karjäärinõustamisteenus tagatakse õpilasele, lapsevanemale ja õpetajale koostöös Töötukassaga ning Tööle Kaasa! programmiga.

Koostöö Töötukassaga

Koolis viiakse Töötukassa karjäärinõustajate poolt läbi 9. klassi õpilaste individuaalne nõustamine, mille käigus toetatakse õpilast enda tundmaõppimisel, isiksuseomaduste ja võimete läbiarutamisel ja karjääri kujundamise plaanide tegemisel. 9. klass osaleb igal õppeaastal Töövarjupäeval kas töövarju või õpilasvarjuna ja võimalusel õppimis- ja kutsevalikuid tutvustavatel messidel. Kool teeb karjäärialast koostööd maakonna koolidega. Õpilastele on kättesaadavad karjääriteemalised, õppimisvõimalusi ja töömaailma tutvustavad teavikud ja voldikud, koolis on olemas selle teemaline infostend.

Koostöö programmiga "Tööle Kaasa!"

"Tööle Kaasa!" programmi raames lapsevanem saab algatuses osaledes konkreetse ja praktilise võimaluse teha kooliga koostööd, mille kaudu avab lapsele tööelu erinevaid tahke ja väärtusi ning aitab lastel mõista, mille põhjal teha haridustee ja tööeluga seotud teadlikke valikuid. Õpilane saab teadlikumaks töömaailmas toimuvast. Ta näeb mis on tema vanema igapäevatöö, milline on tema tööpäev ja –keskkond, töö sisu ja selle väärtus, ning saab aru miks erinevad tööd on vajalikud ja et iga töö tegija on tähtis.

Ühtlasi teeme koostööd Raplamma Arendus- ja Ettevõtluskeskusega (RAEK), mis korraldab erinevaid noortele suunatud üritusi ettevõtlusteadlikkuse kasvuks.

Kool korraldab õpilaste ja vanemate teavitamist edasiõppimisvõimalustest ning tagab õpilastele karjääriteenuste (karjääriõpe, -info või -nõustamine) kättesaadavuse läbi karjääriõppe ja vajaliku teabe infostendil ning kooli
kodulehel.

Kabala Lasteaed-Põhikooli karjääriteenust koordineerib karjäärikoordinaator õpetaja Salle Nurmeta.

Meie koolis toimub karjääriõpetus valikainena, mis ühtlasi toetab läbivate teemade taotlusi, sh õpilase kujunemist isiksuseks, kes on valmis õppima kogu elu, täitma erinevaid rolle muutuvas õpi-, elu- ja töökeskkonnas ning kujundama oma elu teadlike otsuste kaudu, sealhulgas tegema mõistlikke kutsevalikuid.

Tunnivälise tegevuse käigus toimuvad projektipäevad koolis, õppekäigud ja ettevõtete külastused toetavad karjääriotsuste tegemist. Tegevused on kajastatud kooli ühistegevuste plaanis märksõnaga "karjääriõpe".

Karjäärinõustamisteenus tagatakse õpilasele, lapsevanemale ja õpetajale koostöös Töötukassaga ning Tööle Kaasa! programmiga.


Koostöö Töötukassaga

Koolis viiakse Töötukassa karjäärinõustajate poolt läbi 9. klassi õpilaste individuaalne nõustamine, mille käigus toetatakse õpilast enda tundmaõppimisel, isiksuseomaduste ja võimete läbiarutamisel ja karjääri kujundamise plaanide tegemisel. 9. klass osaleb igal õppeaastal Töövarjupäeval kas töövarju või õpilasvarjuna ja võimalusel õppimis- ja kutsevalikuid tutvustavatel messidel. Kool teeb karjäärialast koostööd maakonna koolidega. Õpilastele on kättesaadavad karjääriteemalised, õppimisvõimalusi ja töömaailma tutvustavad teavikud ja voldikud, koolis on olemas selle teemaline infostend.

Koostöö programmiga "Tööle Kaasa!"

"Tööle Kaasa!" programmi raames lapsevanem saab algatuses osaledes konkreetse ja praktilise võimaluse teha kooliga koostööd, mille kaudu avab lapsele tööelu erinevaid tahke ja väärtusi ning aitab lastel mõista, mille põhjal teha haridustee ja tööeluga seotud teadlikke valikuid. Õpilane saab teadlikumaks töömaailmas toimuvast. Ta näeb mis on tema vanema igapäevatöö, milline on tema tööpäev ja –keskkond, töö sisu ja selle väärtus, ning saab aru miks erinevad tööd on vajalikud ja et iga töö tegija on tähtis.

Ühtlasi teeme koostööd Raplamma Arendus- ja Ettevõtluskeskusega (RAEK), mis korraldab erinevaid noortele suunatud üritusi ettevõtlusteadlikkuse kasvuks.

Kool korraldab õpilaste ja vanemate teavitamist edasiõppimisvõimalustest ning tagab õpilastele karjääriteenuste (karjääriõpe, -info või -nõustamine) kättesaadavuse läbi karjääriõppe ja vajaliku teabe infostendil ning kooli
kodulehel.