KOOSTÖÖ JA PROJEKTID

Karjääriõpe


Kabala Lasteaed-Põhikooli karjääriteenust koordineerib karjäärikoordinaator õpetaja Salle Nurmeta.

Meie koolis toimub karjääriõpetus valikainena, mis ühtlasi toetab läbivate

teemade taotlusi, sh õpilase kujunemist isiksuseks, kes on valmis õppima kogu elu, täitma erinevaid rolle muutuvas õpi-, elu- ja töökeskkonnas ning kujundama oma elu teadlike otsuste kaudu, sealhulgas tegema mõistlikke kutsevalikuid.

Tunnivälise tegevuse käigus toimuvad projektipäevad koolis, õppekäigud ja ettevõtete külastused toetavad karjääriotsuste tegemist. Tegevused on kajastatud kooli ühistegevuste plaanis märksõnaga "karjääriõpe".

Karjäärinõustamisteenus tagatakse õpilasele, lapsevanemale ja õpetajale

koostöös Töötukassaga. Koolis viiakse Töötukassa karjäärinõustajate poolt läbi 9. klassi õpilaste individuaalne nõustamine, mille käigus toetatakse õpilast enda tundmaõppimisel, isiksuseomaduste ja võimete läbiarutamisel ja karjääri kujundamise plaanide tegemisel. 9. klass osaleb igal õppeaastal Töövarjupäeval kas töövarju või õpilasvarjuna ja võimalusel õppimis- ja kutsevalikuid tutvustavatel messidel. Kool teeb karjäärialast koostööd maakonna koolidega. Õpilastele on kättesaadavad karjääriteemalised, õppimisvõimalusi ja
töömaailma tutvustavad teavikud ja voldikud, koolis on olemas selle teemaline infostend.

Kool korraldab õpilaste ja vanemate teavitamist edasiõppimisvõimalustest ning tagab õpilastele karjääriteenuste (karjääriõpe, -info või -nõustamine) kättesaadavuse läbi karjääriõppe ja vajaliku teabe infostendil ning kooli
kodulehel.

Kabala Lasteaed-Põhikooli karjääriteenust koordineerib karjäärikoordinaator õpetaja Salle Nurmeta.

Meie koolis toimub karjääriõpetus valikainena, mis ühtlasi toetab läbivate

teemade taotlusi, sh õpilase kujunemist isiksuseks, kes on valmis õppima kogu elu, täitma erinevaid rolle muutuvas õpi-, elu- ja töökeskkonnas ning kujundama oma elu teadlike otsuste kaudu, sealhulgas tegema mõistlikke kutsevalikuid.

Tunnivälise tegevuse käigus toimuvad projektipäevad koolis, õppekäigud ja ettevõtete külastused toetavad karjääriotsuste tegemist. Tegevused on kajastatud kooli ühistegevuste plaanis märksõnaga "karjääriõpe".

Karjäärinõustamisteenus tagatakse õpilasele, lapsevanemale ja õpetajale

koostöös Töötukassaga. Koolis viiakse Töötukassa karjäärinõustajate poolt läbi 9. klassi õpilaste individuaalne nõustamine, mille käigus toetatakse õpilast enda tundmaõppimisel, isiksuseomaduste ja võimete läbiarutamisel ja karjääri kujundamise plaanide tegemisel. 9. klass osaleb igal õppeaastal Töövarjupäeval kas töövarju või õpilasvarjuna ja võimalusel õppimis- ja kutsevalikuid tutvustavatel messidel. Kool teeb karjäärialast koostööd maakonna koolidega. Õpilastele on kättesaadavad karjääriteemalised, õppimisvõimalusi ja
töömaailma tutvustavad teavikud ja voldikud, koolis on olemas selle teemaline infostend.

Kool korraldab õpilaste ja vanemate teavitamist edasiõppimisvõimalustest ning tagab õpilastele karjääriteenuste (karjääriõpe, -info või -nõustamine) kättesaadavuse läbi karjääriõppe ja vajaliku teabe infostendil ning kooli
kodulehel.