Uudised

21. oktoobril toimus lastevanemate üldkoosolek 22. oktoober Kabala Lasteaed-Põhikool


Hea koolipere!

21. oktoobril toimusid klasside koosolekud, individuaalsed vestlused aineõpetajatega ning lastevanemate üldkoosolek.

Koosolekul käsitletud teemad:

 • Noorte ja laste ohtu sattumise riski vähendamine ja nende poolt süütegude toimepanemise ennetamine, tõkestamine, avastamine ja menetlemine ning laste õiguste kaitsmine. Teemadel rääkisid Rapla piirkonnapolitseinukud Elle Tikki ja Kristel Põhjala
 • Ülevaade hoolekogu 2020/2021 õppeaastal tehtud tööst. Ettekannet tegi Kabala Lasteaed-Põhikooli hoolekogu esimees Kübe Rahkema
 • Põhikooli II astme lastevanemate esindaja valimine hoolekokku. Valimist korraldas direktor koostöös hoolekogu esimehega
 • Tugiteenused koolis: õpiabi ja individuaalsed õppekavad. Teemal rääkis Kabala Lasteaed-Põhikooli HEV-koordinaator ja õpiabi õpetaja Anu Vendelin
 • COVID teemal: Kabala Lasteaed-Põhikooli töö ja õppetöö korraldus viiruse leviku tingimustes. Ettekanne direktorilt
 • Kabala Lasteaed-Põhikooli olevik ja tulevik koostöös sidus- ja sihtrühmadega. Lastevanemate ja õpetajate ühine rühmatöö

Rõõm on tõdeda, et paljud lapsevanemad said koosolekust osa võtta ning rääkisid aktiivselt kaasa päevakorra teemades. Kuna mõned olulised teemad võtsid planeeritust rohkem aega, siis osad mitte vähem olulised teemad jäid läbi rääkimata, sh:

 • 2021/2022 õppeaasta eesmärgid, prioriteedid ja olulisemad tegevused.
 • 9. novemril (teisipäev) kl 17:30-19:00 pakume kooli poolt lastevanematele koolitust (koolis füüsiliselt kohal) "Lapse õppimise toetamine kodu ja kooli koostöös". Koolitajaks on Psühhobussi meeskonna liikmed. Koolitusel käsitletakse järgnevad teemad: vastutuse jaotus (kes õpib?), suunamise oskused, lapse aktiivne kuulamine, lapse vajaduste ja murede märkamine.
 • PALUN 9. NOVEMBRI KOOLITUSEL OSALEMISEKS EELREGISTREERIDA HILJEMALT 1. NOVEMBRIKS!
 • LINK REGISTREERIMISELE SIIN
 • 13. novembril (laupäev) kl 10:00-15:00 Vaikuseminutid MTÜ pakub lastevanematele tasuta koolitust (Raplas, koht täpsustub), milles käsitletakse enesekohaste oskuste õpet läbi tähelepanu ja meelerahu harjutuste, mille abil saab toetada nii iseenda kui lapse/noore keskendumisvõimet ning emotsioonide ja stressiga toimetulekut. Koolituse lisainfo ja registreerimine lingil https://lingid.ee/vaikuseminutid

Kõik, kes ei saanud üldkoosolekul osaleda, saavad tutvuda käsitletud teemadega esitluse lingil SIIN.

Ülevaade lastevanemate tähelepanekutest eelregistreerimisel:

 • Olla mõistvad, rahulikud ja toetavad
 • Märgata ja meeles pidada lapsi, kellel on koolis raske
 • E-kooli korrektne täitmine
 • E-kooli õppematerjali (TL) lisamine
 • Märkuste asemel suunamine ja toetamine
 • Arusaamatuks jäänud õppesisu uuesti seletamine

Koosolekul lastevanemate poolt tehtud ettepanekud tulevikus parema töö korraldamiseks:

Koostöö erinevate sihtrühmadega: 

 • Taktikalise õppuse puhul kaasata spetsialiste, nt Päästeamet
 • koostöö teiste koolidega (sõpruskoolid, külastused)
 • Rohkem kaasata lapsevanemaid õppeprotsessi (tunni andmine, erialased teadmised)
 • Lastele tutvustada MTÜ-de kohta, kohalikud ettevõtted
 • Vilistlased kutsuda kooli rääkima erinevatest erialadest
 • Suurem koostöö politseiga ennetuse osas (alkohol, narkootiukumid, suitsetamine, ...)

Õppetöö koolis (sh tunnid + õppereisid):

 • Rohkem õppereise
 • Kasutada tundides aktiivõppe meetodeid
 • Külaline tundi! (esinema)
 • Ettevõtted/ettevõtjad tundi
 • Ettevõtlik Kool
 • Õpilasfirmad/minifirmad
 • Õppevahendid kooli poolt (sponsorlus)
 • Tugiisikute olemasolu
 • Ainete lõimimine
 • Praktika ja katsed

Kodused tööd:

 • Ülesantud töö peab kuskilt kanalilt välja tulema (v.a. õpilase mälu)
 • Ei tohi olla liiga pikk/kirjeldav - struktuur
 • 1.-3. klass (kirjeldav osa hea)
 • Kodutöö peab olema e-koolis
 • Jagada õpiinfot läbi 1 kanali (e-kool)
 • I kooliastmel ja koolivaheaegadel mitte kodutöid anda

Tugisüsteem (erivajadustega lapsed):

 • Psühholoog, sotsiaalpedagoog, logopeed!!
 • Lasteaias märkamine: koostöö õpetaja + lapsevanem + lapsed (info)
 • Tugiisik

Huvitegevus:

 • Jagatud info ja huviregister käivad käsikäes
 • Mitmekesisus
 • Ajafaktor: ei sobi bussidega, tundide ajal
 • E-kooli kajastus (puudumine), lapse viibimine koolis
 • Kooli poolt korraldatud suvelaager
 • Inglise keele ring (ka väike laste arv ei tohi olla takistuseks)
 • Kõik võimalikud ringid peavad olema registris.

Suured tänud kõigile lastevanematele ja õpetajatele!

Pille Lille

Kabala Lasteaed-Põhikooli direktor

Hea koolipere!

21. oktoobril toimusid klasside koosolekud, individuaalsed vestlused aineõpetajatega ning lastevanemate üldkoosolek.

Koosolekul käsitletud teemad:

 • Noorte ja laste ohtu sattumise riski vähendamine ja nende poolt süütegude toimepanemise ennetamine, tõkestamine, avastamine ja menetlemine ning laste õiguste kaitsmine. Teemadel rääkisid Rapla piirkonnapolitseinukud Elle Tikki ja Kristel Põhjala
 • Ülevaade hoolekogu 2020/2021 õppeaastal tehtud tööst. Ettekannet tegi Kabala Lasteaed-Põhikooli hoolekogu esimees Kübe Rahkema
 • Põhikooli II astme lastevanemate esindaja valimine hoolekokku. Valimist korraldas direktor koostöös hoolekogu esimehega
 • Tugiteenused koolis: õpiabi ja individuaalsed õppekavad. Teemal rääkis Kabala Lasteaed-Põhikooli HEV-koordinaator ja õpiabi õpetaja Anu Vendelin
 • COVID teemal: Kabala Lasteaed-Põhikooli töö ja õppetöö korraldus viiruse leviku tingimustes. Ettekanne direktorilt
 • Kabala Lasteaed-Põhikooli olevik ja tulevik koostöös sidus- ja sihtrühmadega. Lastevanemate ja õpetajate ühine rühmatöö

Rõõm on tõdeda, et paljud lapsevanemad said koosolekust osa võtta ning rääkisid aktiivselt kaasa päevakorra teemades. Kuna mõned olulised teemad võtsid planeeritust rohkem aega, siis osad mitte vähem olulised teemad jäid läbi rääkimata, sh:

 • 2021/2022 õppeaasta eesmärgid, prioriteedid ja olulisemad tegevused.
 • 9. novemril (teisipäev) kl 17:30-19:00 pakume kooli poolt lastevanematele koolitust (koolis füüsiliselt kohal) "Lapse õppimise toetamine kodu ja kooli koostöös". Koolitajaks on Psühhobussi meeskonna liikmed. Koolitusel käsitletakse järgnevad teemad: vastutuse jaotus (kes õpib?), suunamise oskused, lapse aktiivne kuulamine, lapse vajaduste ja murede märkamine.
 • PALUN 9. NOVEMBRI KOOLITUSEL OSALEMISEKS EELREGISTREERIDA HILJEMALT 1. NOVEMBRIKS!
 • LINK REGISTREERIMISELE SIIN
 • 13. novembril (laupäev) kl 10:00-15:00 Vaikuseminutid MTÜ pakub lastevanematele tasuta koolitust (Raplas, koht täpsustub), milles käsitletakse enesekohaste oskuste õpet läbi tähelepanu ja meelerahu harjutuste, mille abil saab toetada nii iseenda kui lapse/noore keskendumisvõimet ning emotsioonide ja stressiga toimetulekut. Koolituse lisainfo ja registreerimine lingil https://lingid.ee/vaikuseminutid

Kõik, kes ei saanud üldkoosolekul osaleda, saavad tutvuda käsitletud teemadega esitluse lingil SIIN.

Ülevaade lastevanemate tähelepanekutest eelregistreerimisel:

 • Olla mõistvad, rahulikud ja toetavad
 • Märgata ja meeles pidada lapsi, kellel on koolis raske
 • E-kooli korrektne täitmine
 • E-kooli õppematerjali (TL) lisamine
 • Märkuste asemel suunamine ja toetamine
 • Arusaamatuks jäänud õppesisu uuesti seletamine

Koosolekul lastevanemate poolt tehtud ettepanekud tulevikus parema töö korraldamiseks:

Koostöö erinevate sihtrühmadega: 

 • Taktikalise õppuse puhul kaasata spetsialiste, nt Päästeamet
 • koostöö teiste koolidega (sõpruskoolid, külastused)
 • Rohkem kaasata lapsevanemaid õppeprotsessi (tunni andmine, erialased teadmised)
 • Lastele tutvustada MTÜ-de kohta, kohalikud ettevõtted
 • Vilistlased kutsuda kooli rääkima erinevatest erialadest
 • Suurem koostöö politseiga ennetuse osas (alkohol, narkootiukumid, suitsetamine, ...)

Õppetöö koolis (sh tunnid + õppereisid):

 • Rohkem õppereise
 • Kasutada tundides aktiivõppe meetodeid
 • Külaline tundi! (esinema)
 • Ettevõtted/ettevõtjad tundi
 • Ettevõtlik Kool
 • Õpilasfirmad/minifirmad
 • Õppevahendid kooli poolt (sponsorlus)
 • Tugiisikute olemasolu
 • Ainete lõimimine
 • Praktika ja katsed

Kodused tööd:

 • Ülesantud töö peab kuskilt kanalilt välja tulema (v.a. õpilase mälu)
 • Ei tohi olla liiga pikk/kirjeldav - struktuur
 • 1.-3. klass (kirjeldav osa hea)
 • Kodutöö peab olema e-koolis
 • Jagada õpiinfot läbi 1 kanali (e-kool)
 • I kooliastmel ja koolivaheaegadel mitte kodutöid anda

Tugisüsteem (erivajadustega lapsed):

 • Psühholoog, sotsiaalpedagoog, logopeed!!
 • Lasteaias märkamine: koostöö õpetaja + lapsevanem + lapsed (info)
 • Tugiisik

Huvitegevus:

 • Jagatud info ja huviregister käivad käsikäes
 • Mitmekesisus
 • Ajafaktor: ei sobi bussidega, tundide ajal
 • E-kooli kajastus (puudumine), lapse viibimine koolis
 • Kooli poolt korraldatud suvelaager
 • Inglise keele ring (ka väike laste arv ei tohi olla takistuseks)
 • Kõik võimalikud ringid peavad olema registris.

Suured tänud kõigile lastevanematele ja õpetajatele!

Pille Lille

Kabala Lasteaed-Põhikooli direktor