Uudised

Muudatused õppetöö korralduses 01. aprill Kabala Lasteaed-Põhikool


Armas kooli- ja lasteaia pere!

30. märtsil hoolekogu koosolekul tehti ettepanek integreerida koolisöökla ja koristajate igapäevatöö õppe- ja kasvatustegevusega eesmärgiga tuua õpilaste õpinguid reaalelule lähemale, sidudes õpet praktilise tegevusega.

Toetudes Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 3 lõige 3 ning põhikooli riikliku õppekava § 2 lõige 4 selline tegevus toetab õpilaste ühiskonnaga integreerumist ning aitab kaasa Eesti ühiskonna jätkusuutlikule sotsiaalsele, kultuurilisele, majanduslikule ja ökoloogilisele arengule.

Vastavalt põhikooli riikliku õppekava § 5 lõige 6 "Lõimingu saavutamiseks korraldab põhikool õpet ja kujundab õppekeskkonda ning õpetajate koostööd viisil, mis võimaldab aineülest käsitlust." ning § 15 lg 5 "Kooli omapära ja piirkondliku eripära arvestamiseks, kutsealase eelkoolituse või kutseõppe korraldamiseks või valikainete ning lõimitud aine- ja keeleõppe (sealhulgas keelekümbluse) kasutamiseks võib põhikool kooli hoolekogu nõusolekul muuta riikliku õppekava kohustuslike õppeainete ja läbivate teemade nimistut (sealhulgas liita ning ümber kujundada õppeaineid) ning muuta tunnijaotusplaani, tagades oma kooli õpilastele riiklikus õppekavas määratud üldpädevuste, õpitulemuste ning kooliastme lõpuks taotletavate teadmiste, oskuste ja hoiakute saavutamise."

Pikalt ja põhjalikult kaaludes hoolekogu ettepanekut, selle plusse ja miinuseid ning püstitatud eesmärgi mõju, leian, et me saame korraldada integreeritud õppetööd projektõppena juba käesoleva õppeaasta aprillikuust.

Mida see muudatus tähendab õpilaste, õpetajate ja tööpersonali jaoks?

Projektõpe hakkab toimuma reedeti. Õpilased tulevad tavapäraselt kooli ning jagunevad kahte rühma (koka abid ja koristajad), mis omakorda jagunevad alagruppideks. Täpsemad juhised õpilastele jagavad juhendajad koolisöökla kokk ja kooli majandusjuhataja. Õpetajatele suunatud infot selgitatakse esmaspäevasel infominutite koosolekul.

Kooli direktsioon

 

APRILL!!!

 

Armas kooli- ja lasteaia pere!

30. märtsil hoolekogu koosolekul tehti ettepanek integreerida koolisöökla ja koristajate igapäevatöö õppe- ja kasvatustegevusega eesmärgiga tuua õpilaste õpinguid reaalelule lähemale, sidudes õpet praktilise tegevusega.

Toetudes Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 3 lõige 3 ning põhikooli riikliku õppekava § 2 lõige 4 selline tegevus toetab õpilaste ühiskonnaga integreerumist ning aitab kaasa Eesti ühiskonna jätkusuutlikule sotsiaalsele, kultuurilisele, majanduslikule ja ökoloogilisele arengule.

Vastavalt põhikooli riikliku õppekava § 5 lõige 6 "Lõimingu saavutamiseks korraldab põhikool õpet ja kujundab õppekeskkonda ning õpetajate koostööd viisil, mis võimaldab aineülest käsitlust." ning § 15 lg 5 "Kooli omapära ja piirkondliku eripära arvestamiseks, kutsealase eelkoolituse või kutseõppe korraldamiseks või valikainete ning lõimitud aine- ja keeleõppe (sealhulgas keelekümbluse) kasutamiseks võib põhikool kooli hoolekogu nõusolekul muuta riikliku õppekava kohustuslike õppeainete ja läbivate teemade nimistut (sealhulgas liita ning ümber kujundada õppeaineid) ning muuta tunnijaotusplaani, tagades oma kooli õpilastele riiklikus õppekavas määratud üldpädevuste, õpitulemuste ning kooliastme lõpuks taotletavate teadmiste, oskuste ja hoiakute saavutamise."

Pikalt ja põhjalikult kaaludes hoolekogu ettepanekut, selle plusse ja miinuseid ning püstitatud eesmärgi mõju, leian, et me saame korraldada integreeritud õppetööd projektõppena juba käesoleva õppeaasta aprillikuust.

Mida see muudatus tähendab õpilaste, õpetajate ja tööpersonali jaoks?

Projektõpe hakkab toimuma reedeti. Õpilased tulevad tavapäraselt kooli ning jagunevad kahte rühma (koka abid ja koristajad), mis omakorda jagunevad alagruppideks. Täpsemad juhised õpilastele jagavad juhendajad koolisöökla kokk ja kooli majandusjuhataja. Õpetajatele suunatud infot selgitatakse esmaspäevasel infominutite koosolekul.

Kooli direktsioon

 

APRILL!!!