Käesoleva õppeaasta 5. hoolekogu koosolek toimub 31. mail 2023 algusega kl 18:00 koolimajas õpetajatetoas

Päevakorras:

  1. Ülevaade eelarve täitmisest ja rahalisest seisust (direktor, majandusjuhataja).
  2. Ülevaade toimunud konkursside tulemustest (direktor).
  3. Ettepanek kooli ja lasteaia rühmade sulgemiseks seoses 22. juunile planeeritud meeskonnakoolitusega (direktor).
  4. Hoolekogu arvamus ja ettepanek rühmades laste arvu suurendamiseks 2023/2024 õppeaastal (direktor).
  5. Arvamus põhikooli õppekava muutmisele B-võõrkeele valikud põhikooli III kooliastmes (direktor).

Koosoleku materjalidega on võimalik tutvuda lingil SIIN.

 

Rapla valla munitsipaalkoolide hoolekogu moodustamise kord ja töökord

 

Vastavalt Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §73 lg 1

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine. Hoolekogu moodustatakse ja selle töökord kehtestatakse kooli pidaja kehtestatud korras.

Vastavalt Koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 lg 1 

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

 

Hoolekogu koosseis

Põhikooli hoolekogusse kuuluvad kooli pidaja, õppenõukogu, vanemate, vilistlaste ning kooli toetavate organisatsioonide esindajad, kusjuures vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad moodustavad enamuse hoolekogu koosseisust. Kui põhikoolis on moodustatud õpilasesindus, kuulub hoolekogu koosseisu täiendavalt õpilasesinduse nimetatud esindaja.

Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja valla või linna esindaja.

Rapla Vallavalitsuse korraldus 21.11.2022 nr 566 "Kabala Lasteaed-Põhikooli hoolekogu koosseisu kinnitamine"

 

Kabala Lasteaed-Põhikooli hoolekogu koosseis

 

NIMI ROLL KONTAKT
Nele Jõemees  “Jõmmu” rühma lastevanemate esindaja nele.joemees [at] gmail.com
Virge Kuningas-Turu  “Lepatriinu” rühma lastevanemate esindaja      virge.kuningas.turu [at] gmail.com
Riina Lillemägi “Muumi” rühma lastevanemate esindaja riina.lillemagi [at] gmail.com
Eget Poom  “Lustilaps” rühma esindaja eget.poom [at] gmail.com
Ly Vaikmets-Vain lasteaiaõpetajate esindaja ly.vaikmets-vain [at] kabala.edu.ee
Anu Vendelin    kooliõpetajate esindaja anu.vendelin [at] kabala.edu.ee
Ave Smirnov kooli lastevanemate esindaja avesmirnov86 [at] gmail.com
Gertu-Liis Raudsepp    õpilasesinduse esindaja gertuliisraudsepp [at] gmail.com
Kübe Rahkema  vilistlaste esindaja kybe.lokkota [at] mail.ee
Anne Kalf Rapla Vallavolikogu esindaja kalfanne [at] gmail.com
Artur Roosvalt kooli toetavate organisatsioonide esindaja arturroosvalt [at] gmail.com
Annika Lepikult   annika.lepikult [at] mail.ee
Katrin Grichin   katringrichin [at] gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoolekogu esimees Virge Kuningas-Turu, kontakt virge.kuningas.turu [at] gmail.com

Hoolekogu aseesimees Ave Smirnov

 

Hoolekogu koosolekute protokollid

2023/2024 õppeaasta

2022/2023 õppeaasta

2021/2022 õppeaasta

2020/2021 õppeaasta

2019/2020 õppeaasta

2018/2019 õppeaasta

2017/2018 õppeaasta

2016/2017 õppeaasta

2015/2016 õppeaasta

2014/2015 õppeaasta