Õppekava lisad:

Lisa 1 Keel ja kirjandus

Lisa 2 Võõrkeeled

Lisa 3 Matemaatika

Lisa 4 Loodusained

Lisa 5 Sotsiaalained

Lisa 6 Kunstiained

Lisa 7 Tehnoloogia

Lisa 8 Kehaline kasvatus

Lisa 9 Arvutiõpetus

Lisa 10 Karjääriõpetus

Lisa 11 Läbivad teemad

Lisa 12 Loovtöö juhend