Uudised

Kabala koolis hakatakse alates 2021/2022 õppeaastast loovainetes kasutama mitteeristavat hindamist. 30. aprill Kabala Lasteaed-Põhikool

Uuest õppeaastast rakendatakse 2.- 8. klassi õpilastele loovainetes mitteeristavat hindamist.


Õppeained, mis edaspidi saavad numbrilise hinde asemel kas A või MA on: kehaline kasvatus, muusika, kunstiõpetus, tehnoloogiaõpetus, käsitöö ja kodundus, tööõpetus, 5. klassi arvutiõpetus ning III kooliastme loovtöö.

Mitteeristava hindamise puhul määratakse tase, millele vastamise või mille ületamise korral hinnatakse tulemus piisavaks sõnaga „arvestatud” ning millest madalamal tasemel tulemus hinnatakse ebapiisavaks sõnadega „mittearvestatud”. Kaheastmelist skaalat kasutatakse eesmärgiga hinnata, kas õpitulemused on nõutaval tasemel saavutatud, kuid nende omandamise taset pole vajalik eristada.

Alates sügisest hinnatakse sõnaga „arvestatud“ („A“)  suulist vastust (esitust), kirjalikku või praktilist tööd, praktilist tegevust või selle tulemust, kui see ületab või vastab määratud nõutaval miinimumtasemel omandatud õpitulemusele.

Sõnaga „mittearvestatud“ („MA“) hinnatakse suulist vastust (esitust), kirjalikku või praktilist tööd, praktilist tegevust või selle tulemust, kui see on nõutavast madalamal tasemel, või sooritamata.

Hinnangute „A” ja „MA” korral õppeprotsessis lisatakse vajadusel kommentaar saavutatud või saavutamata õpitulemuse taseme selgituseks.

9. klassis hinnatakse kõiki õppeaineid ka edaspidi viiepallisüsteemis, kuna põhikooli lõputunnistusel peavad olema numbrilised hinded.

Sügisest rakendatav muudatus on üks praegu kehtiva Kabala Lasteaed-Põhikooli arengukava täitmise osa. Usume et sellega paraneb õpilaste õpimotivatsioon loovainetes ja koos liigume kaasaegsema hariduse andmise ja selle hindamise suunas.

Täpsemalt sügisest kehtima hakkava hindamisjuhendiga saab tutvuda kooli kodulehel dokumentide alamkaustas.

 

Margo Hussar

Direktor

Õppeained, mis edaspidi saavad numbrilise hinde asemel kas A või MA on: kehaline kasvatus, muusika, kunstiõpetus, tehnoloogiaõpetus, käsitöö ja kodundus, tööõpetus, 5. klassi arvutiõpetus ning III kooliastme loovtöö.

Mitteeristava hindamise puhul määratakse tase, millele vastamise või mille ületamise korral hinnatakse tulemus piisavaks sõnaga „arvestatud” ning millest madalamal tasemel tulemus hinnatakse ebapiisavaks sõnadega „mittearvestatud”. Kaheastmelist skaalat kasutatakse eesmärgiga hinnata, kas õpitulemused on nõutaval tasemel saavutatud, kuid nende omandamise taset pole vajalik eristada.

Alates sügisest hinnatakse sõnaga „arvestatud“ („A“)  suulist vastust (esitust), kirjalikku või praktilist tööd, praktilist tegevust või selle tulemust, kui see ületab või vastab määratud nõutaval miinimumtasemel omandatud õpitulemusele.


Sõnaga „mittearvestatud“ („MA“) hinnatakse suulist vastust (esitust), kirjalikku või praktilist tööd, praktilist tegevust või selle tulemust, kui see on nõutavast madalamal tasemel, või sooritamata.

Hinnangute „A” ja „MA” korral õppeprotsessis lisatakse vajadusel kommentaar saavutatud või saavutamata õpitulemuse taseme selgituseks.

9. klassis hinnatakse kõiki õppeaineid ka edaspidi viiepallisüsteemis, kuna põhikooli lõputunnistusel peavad olema numbrilised hinded.

Sügisest rakendatav muudatus on üks praegu kehtiva Kabala Lasteaed-Põhikooli arengukava täitmise osa. Usume et sellega paraneb õpilaste õpimotivatsioon loovainetes ja koos liigume kaasaegsema hariduse andmise ja selle hindamise suunas.

Täpsemalt sügisest kehtima hakkava hindamisjuhendiga saab tutvuda kooli kodulehel dokumentide alamkaustas.

 

Margo Hussar

Direktor